Önüm gözlegi

Harytlary Hytaýdan import ediň (Ahyrzaman),
weAbraýly lomaý satyjylardan 30-40% tygşytlaň,
üpjün edijiler we öndürijiler

 • Biz Hytaýdaky ýerli ofisiňiz
 • Doly aç-açan gözleg - Gizlin töleg ýok
 • Ajaýyp önümi siziň bilen bilelikde ösdüriň
 • Iberilmezden ozal barlamak we hiline gözegçilik
 • Töwekgelçiligi azaltmak
 • Wagt we pul tygşytlaň
 • Markaňyzy dörediň
 • Hytaýyň Guangdong şäheriniň Şençzhenen şäherindäki edara
 • Esasy maksadyňyza düşünýäris: Islän zadyňyzy wagtynda we dogry bahadan almak.
wy_velison01

1 sagadyň dowamynda 10-dan gowrak üpjün ediji bilen gürleşmek isleýärsiňizmi?
, Ok, islämok öýdemok.
Emma köp üpjün edijiler bilen dolandyrmaga kömek edip bileris.
Diňe Velison bilen gürleşýärsiňiz we indiki işiň ösmegine itergi berýärsiňiz.

Amallarymyz barada has giňişleýin öwreniň

Näme üçin Velison?

 • Doly aç-açan gözleg

  Velison doly aç-açan we hiç hili araçy bolmazdan zawod bilen göni birigip bilersiňiz.Zawodyň göni bahasy bilen iş salyşyň.Velison, komissiýada işlemeýän ýeke-täk gözleg kompaniýalarynyň biridir.Näme töleýändigiňizi anyk bilmek üçin başynda getirilen tekiz nyrh hödürleýäris.Gizlin töleg ýok.

 • Has pes çykdajylar

  Hytaýda bahalar ortaça pes bolsa-da, daşary ýurtda ofis açmak we ony Hytaý satyn alyşlary üçin işlemek üçin işgär almak gaty erbet zat.Velison arzan bahadan we ähli amallardan gowy önümleri satyn almaga kömek edýär.

 • Çeýe we özleşdirilen

  Gözleg, ösdürmek we öndürmek çylşyrymly iş.“Velison” ýöriteleşdirilen gözleg hyzmatlaryny hödürleýär, aýratyn zerurlyklaryňyza doly düşünip we kanagatlandyryp bileris.

 • Hytaý medeniýetine düşüniň

  Hytaýda ýaşamak we işlemek boýunça köp ýyllyk tejribe bilen, şahsy we işewürlik medeniýetindäki iň ownuk nuanslara-da düşünýäris.

 • Jikme-jikliklerde

  Gözleg we önümçilik üstünlikli hemme zat jikme-jiklikler bilen baglanyşykly.Olary başdan alyň we amal rahat we täsirli bolar.

 • Tejribe

  Gözleg, logistika, önümçilik we mandarin we iňlis dillerini gowy bilýän köp ýyllyk tejribämiz bar.

 • Pes töwekgelçilik

  Onlaýn üpjün edijilerden gönüden-göni satyn almak diňe bir köp wagt talap etmän, kyn we töwekgelçilikli mesele bolup biler.Bagtymyza, Velison tehnologiki serişdeler bilen bilelikde toplanan gözleg tejribelerine esaslanýan üpjün edijileri kesgitlemäge we barlamaga kömek edýär we sizi ygtybarly üpjün edijiler bilen baglanyşdyrýar.

 • Oturmak we ýygnamak

  Getirmezden ýa-da toparlanmazdan ozal köp komponentleri täze önüm toplumlaryna birleşdirmek we önümleriňizi dürli üpjün edijilerden ýygnamak üçin kömek gerekmi?Üpjünçilik zynjyryňyzy ösdürmek we paýlamak işini ýönekeýleşdirmek üçin Velison bilen hyzmatdaş.

Çeşmä nädip kömek edýäris
& Hytaýdan import

 • Önümler

  Önümler

  10 ýyldan gowrak wagt bäri tejribeli gözleg agenti we kompaniýa hökmünde, iň seýrek harytlar üçinem ähli zerur önümleri tapmaga kömek edip biljekdigimize ynanýarys.Hytaýda üpjün edijiňiz bar bolsa, üpjün ediji bilen bahany ylalaşmaga kömek edip bileris

 • Custörite hyzmat

  Custörite hyzmat

  OEM, ODM, gaplama dizaýny, logotip çap etmek, zawod barlagy, nusga birleşmesi we ş.m. ýaly islendik ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris, bäsdeşlik artykmaçlygyňyzy hasam artdyryp bileris.

 • Goükleri birleşdirmek we logistika

  Goükleri birleşdirmek we logistika

  Dünýäniň islendik ýerinde gurşap bileris we ýüküň mukdaryna görä iň arzan iberişleri, FCL iberişini, LCL iberişini howa arkaly, demir ýol arkaly hödürläp bileris.

 • Barlag we hil gözegçiligi

  Barlag we hil gözegçiligi

  Sargyt goýmazdan ozal, ygtybarly we ygtybarly bolmagy üçin her zawodda barlag geçireris.Önümçilik wagtynda, bu toparlardan gözden geçirmek üçin tötänleýin bölümleri saýlarys, önümçilik gutaransoň, tassyklamagyňyzy almak üçin size suratlar ýa-da wideolar ibereris

 • Gümrük taýdan arassalamak gullugy

  Gümrük taýdan arassalamak gullugy

  Gümrük taýdan arassalaýyş hyzmatlarymyz, bäsdeşlik bahalaryny we wagtynda eltilmegini üpjün edýär.Gaplamak sanawy we täjirçilik hasap-fakturasy, ýük tölegi we beýleki resminamalar Telex-iň goýberilmegi ýa-da asyl nusgasy bilen size gowşurylyp bilner.

 • Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soň hyzmat

  Satuwdan soňky hyzmat müşderimiziň ýokary abraýly teswirleri, bize 100% ynanyp bilersiňiz, hyzmatymyz elmydama ynamdan başlanýar we kanagatlanmak bilen gutarýar.Üpjün edijilerimiz, puluňyzy ýitirmejekdigiňize kepil geçmek üçin elmydama şertnamamyzy ýerine ýetirýärler.

Aýratyn hyzmatymyz

 • Önümiň ösüşi

  Önümiň ösüşi

  Düşünjeden, iň ýokary prototipden başlap, bazardaky täjirçilige çenli ajaýyp önümleri janlandyrmak üçin oýlap tapyjylar we täzelikçiler bilen işlemek
  “Shopify” -den Amazona çenli hünärmen toparlarymyz size ähli prosesi tamamlamaga başlar.Nusga almakdan başlap gaplamaga çenli, size maglumat berdik

 • Hytaýda ofis hyzmatlaryňyzy almak

  Hytaýda ofis hyzmatlaryňyzy almak

  Daşary ýurtly müşderiler üçin üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak.
  Adamlaryň köpüsi Hytaýda Amazon üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak isleýärler, ýöne ofis kireýine alsa, bu gaty gymmat, Velison size üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak üçin Hytaýyň wirtual ofisini döretmäge kömek edip biler, gowy öndürijiler, auditor zawody, gözden geçiriş harytlar.Soň bolsa diňe kofe içýärsiňiz ýa-da ýerli ofisiňizde işiňizi ösdürýärsiňiz.

 • Ippingük daşamak

  Ippingük daşamak

  Müşderi onlaýn dükanyňyza sargyt goýýar.
  Velison ammary size hödürleýär.Velison gowy üpjün edijileri tapmaga kömek edýär.“Velison” sargydyňyzy göni müşderiňize öz adyňyz bilen ibermäge kömek edýär.

Geliň
Geň galdyryjy waka!

 • Kesmek tagtasy üçin iň gowy Hytaý gözleg gullugy

  Kesmek tagtasy üçin iň gowy Hytaý gözleg gullugy

  Strategiki satyn alyş meýilnamalaşdyryşyň.Öňdebaryjy Hytaý gözleg kompaniýasy hökmünde müşderilere her gün 100-den gowrak dürli önüm öndürmäge kömek edýäris.Biz diňe bir bäsdeşlik bahalaryny almaga kömek etmän, zawodlardan has täze önüm tekliplerini hem alýarys.Müşderä, Hytaýda iň oňat öndürijileri gözläp, ýerli Hytaý ofisini döredip, önümleri ösdürmäge kömek edýäris.

  Has giňişleýin öwreniň>
 • Hytaýda öndürilen daşarda işleýän wagty ulanyjyny we enjamlaryny goramak üçin saýawan

  Hytaýda öndürilen daşarda işleýän wagty ulanyjyny we enjamlaryny goramak üçin saýawan

  ORCA sumkalary häzirki wagtda dünýädäki ýaýlym we kino hünärmenleri üçin iň oňat, ýöriteleşdirilen sumkalar we esbaplar bilen üpjün etmek üçin döredildi.Olaryň pelsepesi, iş pudagynyň girdejisini görkezýän we dizaýn işini aňsat, rahat we täsirli ýerine ýetirmek üçin iň oňat çözgüt berýän ýönekeý dizaýn önümleri.ORCA-ny esaslandyryjy Ofer, garaşylmadyk howa sebäpli önümçilik enjamlaryňyzy gorap biljek saýawan tapmak üçin göreşdi.

  Has giňişleýin öwreniň>
 • Geýim rahat, çylşyrymly we “Globle Sourcing Partners” -yň üstüni ýetiriň

  Geýim rahat, çylşyrymly we “Globle Sourcing Partners” -yň üstüni ýetiriň

  Egin-eşik, möhüm, irden rahat, çylşyrymly we goşmaça bolmak üçin geýen zadyňyzdyr.Egin-eşigiň köp kategoriýasy bar.Funksiýa, laýyklyk, hil we estetika boýunça mümkin bolan iň gowy netijäni gazanjakdygyňyzy anyklamak üçin maksatly tejribämiz bar.Örän ajaýyp tejribe we egin-eşik bilimi bolan we içerki egin-eşik tehnigi bolan aýratyn önüm dolandyryjylary we önümçilik dolandyryjylary bilen, ähli talaplaryňyza laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin zerur tejribe bilen markaňyzyň töwereginde doly topar döredýäris.

  Has giňişleýin öwreniň>

Hytaýdan bilimler

Has giňişleýin öwreniň