Biz bilen habarlaşyň

Geliň, haýran galdyryjy bir zat edeliň.

“Velison Sourcing Supply Zynjyr” soraglary

Bahany menden arzan satyn alýarsyňyzmy?

Hawa, bu biziň artykmaçlygymyz.Sebäbi biz ýerli we bahalaryňyzdan 15% -35% pes ýaly arzan bahalary almak üçin has artykmaçlygymyz bar.Daşary ýurt kiçi we orta kompaniýalaryna Hytaýda gymmatly üpjün edijileri tapmaga kömek etmek isleýäris.

Haýsy önümleriň çeşmesine kömek edip bilersiňiz?

Öňdebaryjy Hytaý gözleg kompaniýasy hökmünde müşderilere her gün 100-den gowrak dürli önüm öndürmäge kömek edýäris.Biz diňe bir bäsdeşlik bahalaryny almaga kömek etmän, zawodlardan has täze önüm tekliplerini hem alýarys.

Biz Şençzhenen şäherinde ýerleşýäris we artykmaçlygymyz elektron önümlerinde, egin-eşiklerde, sumkalarda, ammarlarda, howpsuzlyk gutusy, lampalar, şaý-sepler, kosmetika, agaç önümleri, plastmassa, metal, mebel, oýunjaklar, gaplama, çagalar önümleri, äýnek, PPE, gabat gelýänler, aşhana önümleri, ýorgan-düşek önümleri, uly ýaşly oýunjak, kameralar, komponentler, ikinji forklift, haýwan önümleri, açyk, bag, mehaniki enjamlar, batareýa, kanselýariýa, enjamlar we ähli sarp ediş önümleri we ş.m.Diňe haýyş maglumatlaryňyzy bize iberiň: önüm suratlary, mukdarlar, reňkler, ululyk, önüm maglumatlary, gowşuryş wagty… .etc.

Sargytlarymyz üçin üpjün edijileri nädip gözleýärsiňiz?

Adatça, gowy hilli we bahany hödürlemek üçin synagdan ozal gowy hyzmatdaşlyk edýän üpjün edijilere artykmaçlyk bereris.Öň satyn almadyk önümlerimiz üçin aşakdaky ýaly edýäris.

Ilki bilen, önümleriňiziň önümçilik toparlaryny, Şantudaky oýunjaklar, Şençzhenen şäherindäki elektron önümleri, Yiwuda Ro Christmasdestwo önümleri ýaly zatlary bilýäris.

Ikinjiden, onlaýn zawodlary gözleýäris ýa-da islegiňize we mukdaryňyza baglylykda ýerli lomaý bazara aýlanýarys.

Üçünjidenbarlamak üçin sitata we nusgalary soraýarys.Nusgalar haýyşyňyza gowşurylyp bilner (nusga tölegi we gyssagly töleg siziň tarapyňyz tarapyndan tölenýär).

Hytaýdan eýýäm satyn alan bolsam, eksport etmegime kömek edip bilersiňizmi?

Hawa!Özüňiz satyn alanyňyzdan soň, üpjün edijiniň talap edişiňiz ýaly edip bilmejekdigi barada alada etseňiz, önümçiligi ýokarlandyrmak, hilini barlamak, ýüklemäni tertiplemek, eksport, gümrük deklarasiýasy we satuwdan soňky hyzmat üçin kömekçi bolup bileris.Hyzmat tölegi ylalaşylýar.

Nädip töläp bilerin we haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Bank geçirişini, PayPal, Western Union, Money Gram kabul edýäris.Iberilmezden ozal 30% öňünden töleg we galyndy.

Indeks

WhatsApp & Mobile:+86 159 8989 5052

Salgysy: C2005 otagy, C binasy, Zhongjian tehnologiýa seýilgähi, Huafan ýoly, Dalang köçesi, Longhua Şençzhenen, Hytaý, 518109